مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: علیرضا عطاردی, شیرین ترابی, علی دلشاد نوقابی, رقیه رحمانی
کلیدواژه ها : زايمان فيزيولوژيك - ليبر - ماما - تكنيك هاي مامايي - پديدارشناسي
: 17207
: 13
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: در زندگي انسان بسياري از مسائل و پديده هاي فيزيولوژيك مثل تولد و مرگ وجود دارد، كه جزء بديهيات مي باشند. اما اين پديده هاي طبيعي مي توانند توسط فرآيندهاي پاتولوژيك تحت تأثير قرار گيرند كه مراقبت هاي بهداشتي و درماني را براي كنترل آن فرآيندها مي طلبد. مطالعه ي حاضر با هدف تبيين تجربه ي زنان زايمان كرده از زايمان، در جهت برقراري امكان مراقبت هاي طبيعي براي اين پديده ي فيزيولوژيك انجام گرفت. روش تحقيق: در اين مطالعه از رويكرد پديدار شناسي استفاده شده است. شركت كنندگان از ميان زنان نخست زاي زايمان كرده در بيمارستان 22 بهمن گناباد كه زايمان واژينال و بدون عارضه داشته اند به روش مبتني بر هدف انتخاب و اطلاعات از طريق مصاحبه ي باز و نيمه ساختارمند با شركت كنندگان كه تعداد آن ها با توجه به اشباع داده ها 10 نفر بود، جمع آوري گرديد. روش 7 مرحله اي تجزيه و تحليل كلايزي مورد استفاده ي پژوهشگران در اين مطالعه بود. يافته ها: متن مصاحبه با شركت كنندگان، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و كدهاي مفهومي از آن استخراج گرديد. سپس كدها به سه مفهوم اصلي و زيرمفهوم هاي مربوطه دسته بندي شدند كه عبارتند از:1- محيط (سر و صدا، فراهم بودن خلوت بيمار، رنگ محيط) 2- اطمينان دادن به زائو ( حمايت از زائو، مهارت ماما) 3- تكنيك هاي روتين (سرم تراپي، خوابيدن در تخت، انجام معاينات واژينال، آمنيوتومي، ناشتا بودن). نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش شايسته است محيطي امن، خلوت و مناسب براي زايمان در نظر گرفته شود. زنان از طرف پرسنل مامايي مورد حمايت قرار گيرند و روند زايمانشان به زبان خودشان و به صورت واقعي براي آن ها توضيح داده شود. از مداخلات غير ضروري كه به صورت روتين به همه ي زنان و بدون توجه به نيازشان ارائه مي شود مانند استراحت مطلق، برقراري راه وريدي، معاينات مكرر واژينال، آمنيوتومي زودهنگام و ناشتا بودن پرهيز شود. با اميد به اين كه تجربه ي زايمان را براي مادران به تجربه اي خوشايند و لذت بخش تبديل نماييم.
نویسندگان: Maryam Moshkani Farahani
کلیدواژه ها :
: 6100
: 57
: 0
ایندکس شده در :

 

 

چکيده

  زمينه و هدف: يکی از نکات مهم و حايز اهميت در دستورات اسلامی، حفظ و ارتقاء سلامت و تأکيد بر تقدم "پيشگيری بر درمان" میباشد. پيامبر اعظم (ص)زندگی بدون سلامتی و تندرستی را، حيات بدون خير و برکت دانسته و میفرمايد : "لاخير فیالحياه الا مع الصحه ". آنچه که امروزه سازمانهای بهداشتی با عنوان "انسان سالم، محور توسعه پايدار" بيان میکنند، دقيقاً مضمون همين گفته پيامبر (ص) است. يکی از جنبههای مهم در دستورات بهداشتی اسلام، توجه به بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن میباشد.

  مواد وروشها : اين پژوهش، نوعی مطالعه مروری است که با بررسی منابع معتبر اسلامی، سيره و آموزههای پيامبر اسلام (ص) در مورد بهداشت دهان و دندان استخراج شده است.

  يافتهها : با مروری بر منابع معتبر اسلامی ازقبيل طبالنبی، نهجالفصاحه، طب الائمه، مکارم الاخلاق، وسايل الشيعه و ديگر منابع که در خصوص بهداشت و پيشگيری از بيماریها، نکات مهمی را ارايه کردهاند، علاوه بر مضرات عدم رعايت بهداشت دهان و دندان، مطالب مهمی پيرامون فوايد و آثار مسواک زدن و خلال کردن، شيوه و اوقات مسواک زدن، بيان گرديده است. پيامبر اسلام (ص) در ارتباط با اهميت مسواک زدن میفرمايند :"آنقدر جبرئيل مرا به مسواک زدن سفارش کرد که گمان بردم به زودی مسواک زدن از واجبات دينی خواهد بود". ضمن اين که در آموزههای پيامبر اسلام (ص)و ائمه هدی به تمام آموزههای بهداشتی، وجهه عبادی نيز داده شده، به طوری که پيامبر اسلام(ص) دو رکعت نماز با مسواک را برتر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک، دانسته و حتی تهيه خلال دندان برای ميهمان را، يکی از حقوق ميهمان بر شمردهاند.

  نتيجهگيری: با توجه به تأکيد آموزههای دينی پيامبر اکرم (ص) در مورد بهداشت دهان و دندان، پای بندی و رعايت اين سنت اسلامی، میتواند تا حد زيادی در حفظ سلامت فردی و در نتيجه سلامت جامعه اسلامی، مؤثر بوده و الگويی برای ديگران باشد.

واژههای کليدی: بهداشت دهان و دندان، پيامبراسلام (ص)، سلامت
نویسندگان: محمدرضا منصوریان, هدایت ا شمس, مجتبی کیان مهر, علی دلشاد نوقابی
کلیدواژه ها :
: 15804
: 32
: 0
ایندکس شده در :

  چکيده

  زمينه و هدف: کيفيت در نظام آموزشی از اهميت ويژه ای برخوردار بوده و هدف آن استفادهی بهينه از منابع و امکانات است. با توجه به اهميت ارزشيابی در ارتقای کيفيت، اين مطالعه به منظور ارزيابی درونی گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شده است. 

  روش تحقيق: اين پژوهش از نوع توصيفی و نمونه های پژوهش اعضای هيأت علمی، مديران مربوطه، دانشجويان، مستندات و منابع مرتبط با گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان دانشگاه بوده که به صورت غيرتصادفی مبتنی بر هدف انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و چک ليست بوده و گردآوری داده ها با استفاده از مشاهده، پرسشگری و حصول اتفاق نظر به روش بحث گروهی متمرکز صورت گرفته و از روش های آمار توصيفی برای تفسير نتايج استفاده شده است.

  يافته ها: نتايج ارزيابی حاصل از مجموع نمرهی به دست آمده در 8 عامل، 41 ملاک و 212 نشانگر مورد بررسی نشان داد که عامل امکانات و تجهيزات آموزشی با کسب 18/92 درصد، بيشترين نمره و عامل دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غير درسی با احراز 55/55 درصد، کمترين نمره را به خود اختصاص داده است.

  نتيجه گيری: گروه بايد در موارد دارای وضعيت مطلوب، جهت حفظ و ارتقای بيشتر متناسب با پيشرفت علم و تکنولوژی تلاش نموده و برای بهبود عواملی که نمرهی بالايی در ارزيابی درونی نداشته، بررسی و برنامه ريزی دقيق نمايد. همچنين مديران دانشگاه نيز بايد با کمک و حمايت های مؤثر، شرايط و منابع لازم برای بهبود وضعيت گروه و دستيابی به بهترين حد مطلوب را فراهم سازند.

نویسندگان: نرجس بحری بیناباج, فاطمه هادی زاده طلاساز
کلیدواژه ها :
: 8706
: 94
: 0
ایندکس شده در :